ಮಲದ್ವಾರ ತೊಂದರೆಗಳು. ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು. ಗುರೂಜಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ. Health Tips.

by nyljaouadi1
0 comment